نمایشگاه و کنفرانس مخابرات، IT، اینترنت و فناوری بی سیم چین ۲۰۱۴ PT/EXPO COMM CHINA 2014

نمایشگاه و کنفرانس ارتباطات، اینترنت، فناوری اطلاعات و پهنای باند بی سیم چین ۲۰۱۴ ۲۰۱۴ PT / Expo Comm China