نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های مهندسی اقیانوس و دریا پکن ۲۰۱۵ China Maritime Beijing 2015 هدف اصلی برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های مهندسی اقیانوس و دریا آگاه ساختن متخصصان مرتبط با این صنعت از آخرین تکنیک های پیشرفته در  صنعت مذکور است. در این نمایشگاه اهمیت و ارزش صنعت تجهیزات […]