نهمین انجمن مالی آسیا ۲۰۱۶  The 9th Asian Financial Forum 2016 هدف از برگزاری انجمن مالی آسیا ایجاد روابط جدید و گسترش آن‚ جمع آوری آخرین اطلاعات بازار و یافتن فرصت های تجارت و کسب و کار در منطقه چین و سایر مناطق آسیا است. هفتمین دوره برگزاری این انجمن ۲۰۰۰ شرکت کننده و ۵۰۰ روزنامه […]