نمایشگاه بین المللی مواد کمیاب خاک و کاربردهای آن در صنعت چین - شنزن  Shenzhen (China) International Rare Earth Materials & Application Industry Exhibition Re Expo 2014 اطلاعات نمایشگاه : ● اکسیدهای خاکی کمیاب ● نمک های کمیاب کربناتها - کمیاب کلرید - کمیاب فلوریدهای - کمیاب نیترات ، کمیاب ، و غیره ● تکنیک […]