نمایشگاه بین المللی نساجی چین Textile China 2014 تاریخ شروع :۱۳۹۳/۱/۱۱ تاریخ پایان :۱۳۹۳/۱/۱۴