اطلاعات مربوط به کانتینرها / Containers Information

Containers-Info

اطلاعات مربوط به کانتینرها

Containers Information

کانتینر ۲۰ فوت معادل ۲۸ مترمکعب

کانتینر ۴۰ فوت معادل ۵۶ مترمکعب

کانتینر ۴۰ فوت HQ معادل ۶۸ مترمکعب

دقت کنید که مواقع بارگیری کانتیرها در چین باید یک نظارت دقیق صورت بگیرد تا در مواقع ترخیص و یا حمل بار اشکالی پیش نیاید.

قبل از شروع بارگیری از مقدار حجم بار اطلاع کافی داشته باشید تا اگر نیاز به حذف و یا اضافه بود قبل از این فکری برایش بشود.

Start typing and press Enter to search