|  

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های مهندسی اقیانوس و دریا پکن ۲۰۱۵

China Maritime Beijing 2015

هدف اصلی برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های مهندسی اقیانوس و دریا آگاه ساختن متخصصان مرتبط با این صنعت از آخرین تکنیک های پیشرفته در  صنعت مذکور است. در این نمایشگاه اهمیت و ارزش صنعت تجهیزات و فناوری های مهندسی اقیانوس و دریا، تجهیزات لایروبی، تکنولوژی و تجهیزات نمک زدایی آب دریا، انرژی دریایی تجدیدپذیر و فناوری و تجهیزات بهره برداری از مواد شیمیایی مورد توجه قرار می گیرد.

Start typing and press Enter to search