نتایج دومین کنفرانس خبری نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین

مرکز مطبوعات نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین پیش از ظهر ۲۰ اکتبر دومین کنفرانس خبری را تشکیل داد. چهار نماینده حزب از جمله معاون وزیر تبلیغات، معاون دفتر راهنمای سازندگی تمدن معنوی کمیته مرکزی، معاون وزیر فرهنگ و معاون اداره کل چاپ و نشر مطبوعاتی و رادیو و تلویزیون و سینمای چین اوضاع تقویت سازندگی اخلاقی و معنوی را معرفی کرده و به پرسش خبرنگاران پاسخ دادند.
سون جی جون، معاون وزیر تبلیغات کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در پاسخ به سوال مربوط به ارتقای سیمای چین در جهان گفت: با وجود وضعیت بین المللی پیچیده، چین در صدد جست و جوی راه توسعه هماهنگ با وضعیت کشور است. اقتصاد کشور با ثبات و سالم توسعه یافته، جامعه به طور همه جانبه پیشرفت کرده، زندگی مردم به روشنی بهبود یافته و یک چین در حال توسعه ایجاد شده است.  چین به طور فعال به تعاملات خود با کشورهای خارجی ادامه داده، همکاری های رسانه ای و تجارت در خدمات فرهنگی را به پیش سوق داده و سیمای چین مطلوب را نمایان ساخته است. اولویت به نشاط و حیات نظام چین، نقش مثبت طرح چین و جذابیت فرهنگی چین موجب شده است بیشتر جهانیان با کشور آشنا شده، آن را درک کرده و بپذیرند.

جانگ هون شن، معاون اداره کل چاپ و نشر مطبوعات، رادیو و تلویزیون و سینمای چین گفت، پس از هجدهمین کنگره ملی حزب، چین با گام ثابت از کشور بزرگ به کشور نیرومند در چاپ و نشر مطبوعات، رادیو و تلویزیون و سینمای جهان تبدیل شده است. در حال حاضر میزان چاپ و نشر کتاب، سریال تلویزیونی و انیمیشن در مقام نخست و میزان تولید فیلم های سینمایی در مقام سوم جهان قرار دارد. ساختار کل و توان رقابتی صنعت چاپ و نشر مطبوعاتی و رادیو تلویزیون و سینمای چین پیوسته تقویت یافته و سهم آن در اقتصاد ملی پیوسته افزایش یافته است.

Start typing and press Enter to search