چین یک سوم سهم جهان را در رشد اقتصادی ادا کرده است

گزارش سازمان ملل به عنوان "وضعیت و چشم انداز اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۸" که یازدهم دسامبر (۲۱ آذر) همزمان در شهرهای متعدد جهان از جمله ژنو منتشر شد، از رشد ۳ درصدی اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۷ و سهم یک سومی چین در این نرخ حکایت دارد.
گزارش "وضعیت و چشم انداز اقتصاد جهان" گزارش اصلی سازمان ملل درباره رویکرد اقتصاد جهان است. گزارش امسال نیز مشترکا توسط بخش امور اقتصادی و اجتماعی، کنفرانس تجارت و توسعه و پنج کمیسیون منطقه ای سازمان ملل و سازمان جهانی گردشگری منتشر شده است.
این گزارش از وضعیت مثبت و شگفت انگیز و رشد قوی اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۷ خبر داده است. براساس این گزارش، بر اثر کاهش عوامل منفی بحران زا، نرخ رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۷ به ۳ درصد رسیده است که بیشترین نرخ رشد از سال ۲۰۱۱ بوده است. در همین سال نیز دو سوم کشورهای دنیا شاهد نرخ رشد بیشتر از سال گذشته شده اند. کشورهای آسیای شرقی و آسیای جنوبی همچنان دارای فعال ترین اقتصاد جهان بوده و نزدیک به نیمی از میزان رشد اقتصادی جهان را ادا کرده اند، سهم چین در این میان حتی به یک سوم رسیده است. رکود اقتصادی در کشورهای ارژانتین، برزیل، نیجریه و روسیه نیز بایان یافت که این امر نیز به افزایش نرخ رشد جهان کمک کرده است.
در این گزارش نیز نرخ رشد اقتصادی جهان در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ سه درصد پیش بینی شده است.

Start typing and press Enter to search