آموزش زبان چینی - درس ششم - خویشاوندان و خانواده در چینی

توسط امین

learn-chinese (2)

افراد خانواده در چینی نیز همانند همه زبان های دیگر از کلمات ساده و کوتاه بهره میبرند. پدر و مادر جز زیباترین کلمات و ابتدایی کلماتی هستند که هر انسانی یاد میگیرد. پس این درس را با تمام توان مطالعه کنید و شاید بد هم نباشه گاهی پدر و مادر خود را به زبان دیگری خطاب کنید.

و راستی تابحال به چرایی شباهت زیاد دو کلمه مامان و بابا در تمام دنیا فکر کرده اید؟ یعنی تقریبا در تمام دنیا مامان و بابا را با همین تلفظ میتوان صدا زد. شاید این از رازهای خداوند در عشق میان فرزند و آنها باشد. و تازه با این حساب همه ما حد اقل دو کلمه در بسیاری از زبان های دنیا بلدیم.

در این درس سعی کنید علاوه بر به خاطر سپردن این کلمات به صفت های متضاد توجه ویژه ای داشته باشید، بهتر است آنها را در کنار هم حفظ کنید:

-父亲

Fùqīn

پدر

-母亲

Mǔqīn

مادر

-爸爸

Bàba

بابا

-妈妈

Māmā

مامان

-儿子

Érzi

پسر

-女儿

Nǚ'ér

دختر

-哥哥

Gēgē

برادر بزرگ

-弟弟

Dìdì

برادر کوچک

-姐姐

Jiejie

خواهربزرگ

-妹妹

Mèimei

خواهرکوچک

-爷爷

Yéye

پدربزرگ(پدرپدر)

-奶奶

Nǎinai

مادربزرگ(مادرپدر)

-外公

Wàigōng

پدربزرگ(پدرمادر)

-外婆

Wàipó

مادربزرگ(مادرمادر)

-叔叔

Shūshu

عمو

-姑姑

Gūgū

عمه

-舅舅

Jiùjiu

دایی

-姨妈

Yímā

خاله

-孙子

Sūn zi

نوه ی پسر

-孙女

Sūn nǚ

نوه ی دختر

Start typing and press Enter to search