آموزش زبان چینی - درس چهارم - آشنایی و احوال پرسی

توسط امین

chinese-language-learning

 

در این جلسه به آموزش لغاتی می پردازیم که به هنگام آشنایی و ملاقات و احوالپرسی به کار برده میشود.

-你好

nǐ hǎo

سلام

برای احوال پرسی ازدوجمله ی زیر میتوانیم استفاده کنیم:

-你好 吗 ?

nǐ hǎo ma?

خوبی؟

-你 身体 怎么样?

nǐ shēntǐ zěnme yang

حالت چطور است؟

-很好!

hěn hǎo

خیلی خوبم

Xìng

نام خانوادگی،فامیل

名字

Míngzì

اسم،نام

با توجه به ضمایری که در جلسه ی گذشته گفتیم ولغات جدید میتوانیم از الگوهای زیر برای معرفی خود استفاده کنیم:

توجه داسته باشید که باید از کلمه ی پرسشی زیر کمک بگیریم:

什么

Shénme

چه،چیست؟

你姓 什么?

Nǐ xìng shénme?

نام خانوادگی شماچیست؟

我姓….

Wǒ xìng….

فامیل من....است.

你叫什么名字?

Nǐ jiào shénme míngzì?

اسم شما چیست؟

我叫….

Wǒ jiào…

اسم من .... است.

欢饮

huan yǐn

خوش آمدی

认识你很高兴

Rènshi nǐ hěn gāoxìng

از آشنایی شما خیلی خوشحالم

برای سوال کردن در مورد ملیت و کشور هم میتوان از جمله ی زیر استفاده کرد:

-你是哪国人?

Nǐ shì nǎ guórén?

شما اهل کدام کشور هستید؟

-我是伊朗人

Wǒ shì yīlǎng rén

من ایرانی هستم.

-谢谢!

xièxiè

متشکرم

-没关系

Méiguānxì

خواهش میکنم

-对不起

Duìbùqǐ

ببخشید

-再见

Zàijiàn

خداحافظ

Start typing and press Enter to search