حفظ حجاب در سفر به کشورهای غیرمسلمان

توسط امین

هر کجای این کره خاکی باشیم، همه ما ایرانی هستیم و البته مسلمان. بدون این دو هویتی نخواهیم داشت. انشا الله بتوانیم در انجام وظایف دینی و اجتماعی موفق باشیم.

باور به این مهم چینستان را بر آن داشت تا در راستای پاسخگویی به همه نیازهای مسافران در سفر به چین، مطالبی در مورد احکام دینی که برای این افراد پیش خواهد آمد، تدوین نماید.

در این بین مساله حجاب نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است که ریشه در فرهنگ غنی ایرانی اسلامی دارد و در زیر اشاره ای مختصر به احکام این موضوع خواهیم داشت.

 hejab

آیا حفظ حجاب در سفر به کشورهای غیرمسلمان واجب است؟

آیات عظام خمینی، خامنه ای، صافی، فاضل، نوری همدانی، مکارم شیرازی، وحید، بهجت، تبریزی: آری، حفظ حجاب کامل (شرعی)، بر زن در برابر مرد نامحرم واجب است؛ خواه مسلمان باشد یا کافر؛ در کشور اسلامی باشد یا غیر اسلامی

حکم نگاه به زنان مسلمان که در کشورهای خارجی فاقد حجاب و پوشش اسلامی اند چگونه است؟

آیات عظام امام، خامنه ای، صافی، فاضل و نوری: بنابر احتیاط واجب، بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام نیز جایز نیست.

آیات عظام تبریزی، سیستانی، مکارم و وحید: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد، اشکالی ندارد. (مگر آنکه از زنانی باشد که اگر آنان را نهی کنند بپذیرند)

آیت الله بهجت: نگاه به آنان جایز نیست، هرچند بدون قصد لذت باشد.

آیا نگاه کردن به زنان غیر مسلمان که پوششی ندارند جایز است؟

همه ی مراجع: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد تنها نگاه به جاهایی از بدنشان که معمولا آن را نمی پوشانند جایز است. لکن بنابر احتیاط واجب مرد نمی تواند به مواضعی که آن ها به طور معمول آن را می پوشانند نگاه کند.

توضیح: در صورتی که زن نامحرم غیر مسلمان کمتر از حد معمول زنان مانند خودش پوشش داشته باشد، بنابر احتیاط واجب نمی تواند به او نگاه کند، مانند زن هایی که برای لذات شهوانی لباس های خاصی بپوشند.

مسئله: اگر انسان بداند و یا بترسد در صورت نگاه کردن به نامحرم غیر مسلمان به فساد خواهد افتاد، نباید به او نگاه کند.

Start typing and press Enter to search