آموزش زبان چینی - درس هفتم - خداحافظی کردن در چینی

در زبان چینی راه های زیادی برای خداحافظی کردن وجود دارد.
در اینجا به برخی از این راه ها که استفاده بیشتری دارد اشاره می کنیم:

回头见

huítóujiàn

به زودی میبینمت

明天见

míngtiānjiàn

فردا میبینمت

再见

zàijiàn

دوباره میبینمت ( خداحافظ)

下次见

xiàcìjiàn

دفعه بعد میبینمت.

一会儿见

yīhuìrjiàn

بعدا میبینمت.

Start typing and press Enter to search