شرکت چینستان در نمایشگاه هفته تجارت چین / تهران، شهر آفتاب، شهریور ۱۳۹۵

توسط امین

شرکت چینستان در نمایشگاه هفته تجارت چین

تهران، شهر آفتاب، شهریور ۱۳۹۵

هفته تجارت چین فرصتی است مغتنم برای بازرگانان همه کشور های جهان تا به طور مستقیم با تولیدکنندگان چینی ارتباط برقرار کنند. این نمایشگاه در چندین کشور جهان برگزار میشود، در شهریور کاه ۱۳۹۵ (سپتامبر ۲۰۱۶) در شهر آفتاب تهران برگزار شد و بسیاری تولیدکنندگان چینی با موضوعات کاری بسیار متنوع در آن شرکت کردند.

گروه چینستان نیز که شرکت در همه رویداد های تجاری بین ایران و چین را برای ارائه خدمات و مشاوره های لازم به بازرگانان عزیز ایرانی وظیفه خود میداند، در ایران نمایشگاه به عنوان حامی رسانه ای حاضر شد.

tehran-shahre-aftab-china-trade-week-3 tehran-shahre-aftab-china-trade-week-4 tehran-shahre-aftab-china-trade-week-2 tehran-shahre-aftab-china-trade-week-1

Start typing and press Enter to search