نمایشگاه بین المللی تجارت خدمات چین (پکن) ۲۰۱۶

China Beijing International Fair For Trade in Services 2016

اولین دوره نمایشگاه بین المللی تجارت خدمات چین در سال ۲۰۱۲ برگزار شد و از همان دوره پروژه های کلیدی در چین و سایر کشورها در زمینه خدمات شروع به کار کرد. این پروژه ها به صورت مشترک بین کشورهای مختلف و شرکت کننده در نمایشگاه کلید خوردند. در این نمایشگاه جهت ایجاد ارتباط و همکاری در زمینه خدمات بین کشورهای شرکت کننده و کمپانی های بازدیدکننده از نمابشگاه، انجمن های متعددی تشکیل می شود. در این انجمن ها رهبران دولت ها و مدیران جهت ایجاد توسعه در زمینه خدمات در صنایع مختلف با یکدیگر مذاکره می کنند. پنجمین دوره برگزاری این نمایشگاه در سال ۲۰۱۶ به مدت ۱۰ روز برگزار خواهد شد.

شرکت کنندگان:

خدمات کسب و کار
خدمات ارتباطی
خدمات ساخت و ساز و سایر زمینه های مهندسی
خدمات توزیع
خدمات آموزشی
خدمات محیط زیست
خدمات مالی
خدمات بهداشتی و اجتماعی
خدمات گردشگری
خدمات فرهنگی و ورزشی
خدمات حمل و نقل

Start typing and press Enter to search