|  

سیزدهمین نمایشگاه سرمایه گذاری و تامین منابع مالی شانگهای ۲۰۱۵

(The 13th Investment and Financing Expo of 2015 (Shanghai

نمایشگاه سرمایه گذاری و تامین منابع مالی نه تنها همه جنبه های درخواست های سرمایه گذاران حرفه ای را تامین می کند بلکه پلی برای ایجاد ارتباط و همکاری جامع بین سازمان های سرمایه گذاری و سرمایه گذاران است. این نمایشگاه به عنوان یک رویداد بزرگ بستری وسیع برای سازمان های تامین مالی و سرمایه گذاری جهت افزایش نفوذ نام تجاری و ارتقای فرآورده های تامین مالی ایجاد می کند.

Start typing and press Enter to search