نمایشگاه تامین مالی و سرمایه گذاری شانگهای یازدهمین دوره برگزاری (Investment and Financing Expo of 2014 (Shanghai

سیزدهمین نمایشگاه سرمایه گذاری و تامین منابع مالی شانگهای ۲۰۱۵ (The 13th Investment and Financing Expo of 2015 (Shanghai نمایشگاه سرمایه گذاری و تامین منابع مالی نه تنها همه جنبه های درخواست های سرمایه گذاران حرفه ای را تامین می کند بلکه پلی برای ایجاد ارتباط و همکاری جامع بین سازمان های سرمایه گذاری و […]